სერვისები

ფირმის მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • კონსულტაციები შენობა-ნაგებობების დაპროექტებისა და მშენებლობის პროცესში;
  • სეისმომედეგი კონსტრუქციული სისტემების ანალიზი და სინთეზი;
  • რთული კონსტრუქციული სისტემების გაანგარიშება;
  • სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (კონსტრუქციული ნაწილი);
  • სატრანსპორტო ნაგებობების დაპროექტება;
  • ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტება (ჰიდროტექნიკური და კონსტრუქციული ნაწილები);
  • დაზიანებული შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერების პროექტების დამუშავება;
  • პროექტების კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა.